Huấn Luyện các Nhà Huấn Luyện
No Event found. Please check back at a later time for any update.

Cung cấp trong quá khứ
2024-03-07 6:30 chiều to 2024-04-11 8 chiều CDT
Phần 2 - Nội quy tuần thứ hai và sự phân định của cộng đoàn
Đây là buổi hội thảo thứ hai trong hai buổi. Phiên họp này sẽ được tổ chức sáu lần vào Thứ Năm từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 4 tháng 4, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối CT. Chúng ta sẽ xem xét việc Phân biệt các Thần linh của người I-nhã khi chúng liên quan đến "Tuần thứ hai" của Linh thao I-Nhã. ...

2024-02-27 6:30 chiều to 2024-04-02 8 chiều CDT
Phần 2 - Nội quy tuần thứ hai và sự phân định của cộng đoàn
Đây là buổi hội thảo thứ hai trong hai buổi. Phiên họp này sẽ được tổ chức sáu lần vào các ngày thứ Ba từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 4, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối CT. Chúng ta sẽ xem xét việc Phân định các Thần linh của người I-nhã khi chúng liên quan đến "Tuần thứ hai" của Linh thao I-Nhã và việc phân định cộng đồng. ...
2024-02-27 6:30 chiều to 2024-04-02 8 chiều CDT
Phần 2 - Nội quy tuần thứ hai và sự phân định của cộng đoàn
Đây là buổi hội thảo thứ hai trong hai buổi. Phiên họp này sẽ được tổ chức sáu lần vào các ngày thứ Ba từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 4, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối CT. Chúng ta sẽ xem xét việc Phân định các Thần linh của người I-nhã khi chúng liên quan đến "Tuần thứ hai" của Linh thao I-Nhã và việc phân định cộng đồng. ...

2023-10-12 6:30 chiều to 2023-11-16 8 chiều CST
Phần 1 - Nội quy tuần đầu tiên
Đây là buổi hội thảo đầu tiên trong hai buổi. Phiên họp này sẽ được tổ chức sáu lần vào các ngày Thứ Năm từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối CT. Chúng ta sẽ xem xét việc Phân biệt các Thần linh của người I-nhã khi chúng liên quan đến "Tuần đầu tiên" của Linh thao I-Nhã. ...

2023-10-10 6:30 chiều to 2023-11-14 8 chiều CST
Phần 1 - Nội quy tuần đầu tiên
Đây là buổi hội thảo đầu tiên trong hai buổi. Phiên họp này sẽ được tổ chức sáu lần vào các ngày Thứ Ba từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11, từ 6:30 chiều đến 8:00 tối CT. Chúng ta sẽ xem xét việc Phân biệt các Thần linh của người I-nhã khi chúng liên quan đến "Tuần đầu tiên" của Linh thao I-Nhã. ...
Mời các bạn trẻ  tham gia buổi gặp gỡ trao đổi về "IGNATIA CAMINO FOR YOUNG ADULTS" vào ngày 10 - 22 tháng 6 năm 2024. Zoom ID : 894 0126 7970 Password: pg2021 ...